รู้อยู่แก่ใจ ว่าเรานั้นไม่มีสิทธิ์ ไม่มีหวังเลยซักนิด ยังไปคิดรักเธอ ล้อมกรอบตัวเองยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งรักเธอ ฉันควรทำอย่างไร มันหาทางไปไม่เจอ หายใจก็เป็นเธอ ทุกนาทีมีเธอ ใจฉันมันมีเพียงแต่เธอแค่ผู้เดียว ให้หยุดรักเธอทำอย่างไร ให้หยุดหายใจยังทำง่ายกว่า หัวใจฉันมีปัญหา ไม่ยอมเชื่อฟัง เธอไม่รักก็ไม่เป็นไร แค่อยากรักใครจริงสักครั้ง ถ้าหากจะต้องผิดหวัง ก็ดีกว่ารักแล้วเธอไม่รู้ หมาข้างถนน ยังมองเครื่องบินไกลๆ แล้วเรามันผิดตรงไหน ที่ไปคิดรักเธอ ของที่อยู่สูงนั้นมีให้คว้าให้ละเมอ ฉันมีตัวกับใจ ผิดไหมที่คิดแบบนี้ หายใจก็เป็นเธอ ทุกนาทีมีเธอ ใจฉันมันมีเพียงแต่เธอแค่ผู้เดียว ให้หยุดรักเธอทำอย่างไร ให้หยุดหายใจยังทำง่ายกว่า หัวใจฉันมีปัญหา ไม่ยอมเชื่อฟัง เธอไม่รักก็ไม่เป็นไร แค่อยากรักใครจริงสักครั้ง ถ้าหากจะต้องผิดหวัง ก็ดีกว่ารักแล้วเธอไม่รู้ ให้หยุดรักเธอทำอย่างไร ให้หยุดหายใจยังทำง่ายกว่า หัวใจฉันมีปัญหา ไม่ยอมเชื่อฟัง เธอไม่รักก็ไม่เป็นไร แค่อยากรักใครจริงสักครั้ง ถ้าหากจะต้องผิดหวัง ก็ดีกว่ารักแล้วเธอไม่รู้ ถ้าหากจะต้องผิดหวัง ก็ดีกว่ารักแล้วเธอไม่รู้

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.