Image for post
Image for post

Bezoekje aan een rendez-vous hotel!

Kenny Vermeulen
Aug 20, 2018 · 3 min read

Iemand vroeg me deze week of ik voor de Poepeklets nieuwsbrief een stuk wou delen rond rendez-vous hotels. Dat de perceptie daar rond eigenlijk niet klopt met de waarheid. Ik vroeg haar waarom ze die plotse interesse had en bleek dat ze er net zelf eentje had bezocht en enorm had genoten. In plaats van wat opzoekingswerk te doen, vroeg ik haar gewoon haar eerlijke ervaring neer te pennen. Leuk toch? Hier volgt een anoniem, eerlijk relaas van een bezoekje aan een rendez-vous hotel…

Een rendez-vous hotel? Je denkt waarschijnlijk meteen aan passionele affaires die niet aan het licht mogen komen, escortes die ingehuurd worden voor wat handwerk of een stevige wip etc… Een week geleden deelde ik waarschijnlijk dezelfde mening tot ik de proef op de som nam.

‘t Is zondagavond iets voor acht wanneer ik aan de overkant van de straat sta te wachten op mijn date. Ik ben iets te vroeg omdat ik dacht dat ik even zou moeten zoeken naar het hotel. Maar niet is minder waar. Aan de gevel hangt een banner waardoor het tot meters verderop leesbaar is wat er achter deze muren schuilt. Tijdens de tien minuten die ik sta te wachten zie ik een stel naar buiten komen, enkele mannen alleen, een vrouw naakt hangen door het raam en een man rookt een sigaret op een balkon. Ik voel een lichte onderhuidse spanning maar vooral veel nieuwsgierigheid voor wat we binnen zullen aantreffen.

De date arriveert. Eens binnen in het hotel is het even zoeken. Een balie is niet meteen te vinden en we treffen de verantwoordelijke uiteindelijk aan in een kamer waar enkele wasmachines staan te draaien. Ik vertel haar dat we kamer 33 gereserveerd hebben voor drie uur. Waarop ze me vertelt dat ze de kamer gaat checken en meteen terugkomt. Zowel bij mijn telefoontje eerder deze morgen als nu heeft niemand iets van persoonlijke gegevens gevraagd. Anonimiteit is dus duidelijk verzekerd. De vrouw komt terug en zegt dat alles in orde is. Om af te sluiten wenst ze ons veel plezier en ik moet even slikken om een lach te onderdrukken.

Wanneer ik de kamer binnenkom, verdwijnen al mijn vooroordelen meteen als sneeuw voor de zon. De hotelkamer is dubbel zo groot als normale kamers. In het midden ervan staat een bed met een gigantische spiegel aan het plafond. Ik moet even lachen want het lijkt een beetje op een decor uit een pornofilm. Een stijlvolle dan wel. Naast het bed staat een jacuzzi waar makkelijk drie personen in kunnen zitten en aanpalend is er nog een stoombad voorzien. De kamer is netjes met ook de handdoeken en een zeepje zijn aanwezig. Elkaar wassen is een must aangezien er maar een washandje meegeleverd is. Lukt wel.

Nadat we bezweet uit het stoombad komen, stappen we met 2 glazen wijn in de jacuzzi. Ik besluit de tv even aan te zetten en al snel ontdekken we dat er ook de nodige pornozenders aanwezig zijn om in de stemming te raken. Ondanks dat ik op voorhand met de spiegel aan het plafond gelachen heb, moet ik toegeven dat deze wel nog een opwindende werking kan hebben. Please, try this at home!

Tijd gaat snel als je je amuseert en voor we het weten zijn de drie uur om. We stappen gewoon lekker naar buiten zonder te hoeven uitchecken en gaan nog een terrasje doen om even af te koelen. Heerlijk.

Conclusie? Een daghotel heeft te kampen met wat vooroordelen maar is misschien gewoon wel de ideale plaats voor even wat quality-time met de partner(s) of wanneer je nog thuis woont en wat privacy wenst. Voor mij was dit gewoon een avondje ontspannen zoals ik zou doen wanneer ik een privé sauna boek. Sowieso een aanrader dus!

Kleine toevoeging: de inzender van dit verhaal trok naar Ptitamie in Gent. Die sponsoren dit verhaal niet. Maar dat is altijd mogelijk hé, dus mensen van Ptitamie mochten jullie dit lezen…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store