Herkenbaar en toch vraag ik mij af of het op termijn niet heel leeg gaat aanvoelen.
Dimitri
1

Dat denk ik ook wel. Maar kiezen voor kwaliteit ipv kwantiteit is ook moeten durven kiezen natuurlijk.

Like what you read? Give Kenny Vermeulen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.