Nordlance
Nordlance
Mar 10, 2018 · 2 min read

HUR ÄR DET ATT FRILANSA SOM JURIST PÅ NORDLANCE?

Marknadsutveckling, teknologins framsteg och budgetmedvetna klienter har öppnat en ny dörr för den vardaglige juristen — frilans. När nya sätt att göra affärer dyker upp är det viktigt att hänga med i svängarna.

Image for post
Image for post

Frilansare kan välja vart de vill jobba. Med hjälp av internet, smartphones och elektroniska databaser för juridisk information har det blivit möjligt för frilansare att skapa ett “virtuellt” kontor som sin arbetsplats.

Frilansar du genom Nordlance arbetar du under din egen ledning och är inte bunden av exklusivitet. Du kan alltså genom Nordlances klientpool både välja de jobben som ligger inom din spetskompetens och de arbetstiderna som passar dig bäst.

Nordlance erbjuder flexibilitet. Du har möjlighet att jobba från klientens arbetsplats, hemma eller till och med ett café.

Image for post
Image for post

NORDLANCE har även önskvärda förmåner för klienterna:

  1. De kan kontakta dig som jurist vid behov.
  2. Benägenhet att söka kontakt med en jurist som frilansar ökar då traditionella byråer har högre kostnader på grund av ”overhead fees” och andra extra kostnader.
  3. Tjänstens kvalitet ökar eftersom du som jurist har genom Nordlance klientpool valt ut ett jobb som passar dig och dina specifika kunskaper.

NORDLANCE SOM KARRIÄRVAL

Alla har sina egna behov av flexibelt arbete. Från nybliven förälder till nyexaminerad jurist. Jobb behöver nödvändigtvis inte ”rulla på band”, men i de fallen det är så kan det bli stressfyllt att hänga med.

Nordlance erbjuder möjligheten att kontrollera själva bandet. Valfriheten i klientpoolen gör det enklare för dig som jurist att justera arbetstrycket till något som låter dig prestera på topp utan att ge upp livet utanför arbetet.

Gillar du förändring och skräms inte av att dyka in i olika verksamhetsområden? Vill du jämna ut balansen mellan arbetstid och fritid? Varför inte registrera dig hos Nordlance?

För att registrera dig klicka här.

Skrivet av Sohail Niknejad

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store