Mer än någon annan — Järven

Dina ögon ser inte mig

de ser ett objekt, ett kött, en flod som aldrig sinar

Min blick är inte hemma i din

den ser ett subjekt, en kropp, ett smältande isberg

vill veta vad som döljer sig där

Men din blick är min längtans död

den är lust

min är förväntan

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.