Skuggjägarna

Novelletten
Jan 15, 2015 · 2 min read

Kelsey Camacho (USA) & Henric Wallmark (SWE) — Novellettens internationella författarvecka. Översättning av Henric Wallmark.

Image for post
Image for post
Skuggjägarna — Kelsey Camacho & Henric Wallmark

På Antarktis västkust satte vi upp på fem vilda och gyllene hästar. Till en början var det svårt att avgöra vilket håll vi skulle åt. Hästarna blängde in i solen för mycket och det var svårt att se isbergen från hästryggarna. McNeill försökte med kikaren, men den var trasig. Bitarna skakade runt som om kikaren var en liten piñata. Boris, en av de äldre hästarna, gnäggade varje gång McNeill skakade kikaren. McNeill slutade inte skaka den.

“Jag försöker se paradiset”, grymtade han och gled långsamt ur sin sadel. Han bar en blå poncho. Ponchon fastnade under sadeln och McNeill blev naken. Jag gav McNeill en blick och en tårtbit. Han slängde den senare åt de andra hästarna, han ville inte att Boris skulle få smaka.

En skugga i fjärran närmade sig. Ginn, en av de yngre ryttarna, drog tillbaka sitt hår och gjorde sig redo. Hon skulle inte låta en skugga skada henne. Lefay satt längst bak i ledet, stickade en tröja till sin häst. Han virade rosa garn runt sitt finger, i samma färg som tröjan han själv hade på sig.

“Jag fryser”, gnällde McNeill, fortfarande naken. Han försökte få loss ponchon från sadeln. Boris frustade och tittade äcklat bort. Ginn och Lefay tog fram skuggnäten. De lade stora ostar i dem.

“Det är en stor en”, sa Ginn med ögonen fixerade på skuggan som närmade sig.

Två timmar senare: vi fångade ett vildbuffelspöke.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store