“Vijetnamski milijarder” i druge bajke

Operacija Triciklo
Jun 17 · 10 min read
“Velkom tu Republika Srpska, bla bla… Jes ajm prezident of Baznija bat hu kers”
“Nasmij se lepa”
Maharadža kojem kontamo uzet pare
Izginuće vam ovaj što ga vodate kako je krenuo

Da vam pomognem, nema ni bez navodnika
Nema sliku s oba Halida al’ to može da se sredi
Maj hart vil go on end on end on
Nestalo nam je zlatnih, imamo samo ove za kokošare…
Hot news: kako izlevatiti državne i entitetske aparate u Bosni
Sve bi bilo puno lakše da se zovu Mike i George
Buraz imaš mi posudit cvaju do 2017?
Ufotošopirali i auto skuplje od polovnog Reno Kangooa
Ne kontam, đe logo firme, đe fasada od mramora, đe Kangoo?
Zašto bismo u novu napucanu palatu kad možemo biti u četiri puta manjoj zgradi? A da, jer ona napucana postoji samo na Mai Vuovom kompjuteru
Tamo su kuće od čokolade, prozori su od marmelade
Da li sanjaš da te plodi Becam
Nema ni on sliku sa oba Halida ali da se sredit’ i to
Evo i slike s oba Halida, da mu se nađe za album

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade