Android platformunda geliştirilen uygulamaların çoğu veritabanı olarak SQLite kullanmaktadır buna Android işletim sisteminin kendisi de dahildir. Ancak SQLite ile uygulama geliştirmek çoğu zaman sıkıntı oluşturabiliyor. Çünkü test etmesi zor oluyor ve yazmak zorunda kaldığımız kod çok fazla oluyor. …

Ömer Faruk Karadeniz

Software Developer @OBSS / YTU CE Graduate

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store