กาลครั้งหนึ่ง …

ไม่กี่วันก่อน เปิดแผ่นซีดีที่เซฟโน่นนี่นั่นไว้ตั้งแต่สมัยเรียน พบว่ามีบางแผ่นที่ยังพอเปิดได้แล้วเจอรูปที่ตัวเองเคยวาดไว้พอสมควร

เมื่อก่อนอิมเมจของตัวเองเป็นแบบนี้ 555555 หลายๆรูปจะใส่สัญลักษณ์แทนตัวรูปนี้เข้าไปด้วย จำได้ว่าลากๆเอาใน paint

ตัวอย่างรูปที่วาดมือ 55555 นี่วาดตอนเรียนแน่ๆ นั่งหลับน้ำลายยืด แต่ปกติเวลาเรียนเรานั่งหลับตัวตรงนะ นิ่งมาก เสมือนกำลังตั้งใจเรียน???

นี่ถ้าไม่เปิดเจอรูปในแผ่น เราคงลืมมาสค็อตตัวเองไปแล้ว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.