Sizden Alınan Vergilerle Kimler Zengin Ediliyor?

Kazandığınız paranın malum üçte birinden fazlasını devlete vergi olarak veriyorsunuz (maaşınızdan direkt kesiliyor veya aldığınız ürünlere verdiğiniz paradan…). Devlet de bu parayla yol, köprü, okul yapıyor (olmalıydı ama hayır, Türkiye’de böyle olmuyor).

Ekonomist Hakan Özyıldız, vergilerimizden elde edilen gelirin kimlere nasıl aktarıldığını anlatmış yazısında.

Sizden kesilen paralar yandaş şirketlere ‘garanti’ adı altında peşkeş çekiliyor, yeni nesil yandaş müteahhitler zengin ediliyor, kalanıyla da rejim bekçisi, yetiştirme maksadıyla ideolojik aygıtlara yatırılıyor. Dikilen her yeni bina, yapılan her yeni yol, inşa edilen her havaalanı size düşman, iktidara ise yandaş birilerini zengin ediyor. Ve evet, bu sizin paralarınızla yapılıyor.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.