ไม่ปลูกข้าวโพด จะให้ปลูกอะไร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัยในการเกษตร

วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ทีมงาน OASYS ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมในโครงการวิจัยการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยใช้เทคนิคการเกษตรแบบแม่นยำ โดยการนำ ของ รศ ดร เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง หัวหน้าโครงการ

ทีมงาน OASYS มีส่วนช่วยในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมมาช่วยตรวจวัดสภาพแวดล้อมของการเพาะปลูก และพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช

เจ้ามิกกี้ (Mix-Key) จึงถูกปรับให้ทำหน้าที่เป็นสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศอัตโนมัติในแปลงเกษตร บวกกับความสามารถของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายจึงทำให้เกิดการตรวจวัดกระจายทั่วพื้นที่เพาะปลูก

สำหรับพืชที่เราสนใจศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นต้นหม่อน ทั้งสามสายพันธ์ุ (บุรีรัมย์, สกลนคร, และเชียงใหม่)

งานวิจัยอยู่ในระยะเริ่มต้น เหมือนต้นกล้าของหม่อนที่เพิ่งจะฝั่งรากลงดิน คงต้องใช้เวลากว่าจะได้ผลงานวิจัย เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการหาพืชทดแทนการปลูกข้าวโพดในพื้นที่ภาคเหนือ

เริ่มต้นวันนี้ ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย

ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ

OASYS Research Group

มหาวิทยาลัยเขียงใหม่

25 มิถุนายน 2559