น่าสนใจมากครับ คุณ paul เขียนอธิบายหลักการนี้อย่างละเอียดให้หน่อยน่าจะมีคนสนใจเยอะครับ…
Earthchie Thanarat
1

ครับ ก็ยกตัวอย่าง สมมุติโจทย์ 20 ข้อ คำตอบคือ

 1  B
2 A
3 B
4 A
5 C
6 D
7 B
8 A
9 C
10 C
11 B
12 D
13 A
14 D
15 C
16 D
17 C
18 B
19 D
20 A

ก็ไล่มองคำตอบในแนวดิ่งทีละตัวเลือก แล้วเอาเลขข้อมาเรียงกัน อย่างข้อที่ตอบ A มีข้อ 2, 4, 8, 13, 20 ก็เรียงเป็น 24830 ทั้งยี่สิบข้อก็จำเอาว่า 24830-13718-59057 ครับ

ทีนี้อาจจะยังมีปัญหาในกรณีที่มีตัวเลือกเว้นห่างมากกว่า 10 ข้อ ก็อาจจะต้องอาศัยการเว้นวรรคเพื่อช่วยจำอีกนิดนึง วิธีนี้ประสิทธิภาพในการบีบข้อมูลอาจจะไม่ค่อยสูง แต่ก็จำง่ายกว่า BABAC DBACC BDADC DCBDA เยอะแล้วครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.