ŻYCIE PONAUKOWE

Trudno wyobrazić sobie atomy, trudno wyobrazić sobie wodór i tlen, jak się wiążą, ale będzie musiało to wystarczyć.

Przypadki doświadczania realności z zamkniętymi oczami (sny) oraz popadnięcia w niebyt pomimo fizycznej obecności (śmierć) wskazują na nietrywialną rozbieżność pomiędzy rzeczywistością a światem materialnym, co ostatecznie nadaje dwa posmaki idei istnienia: czasowy, współdzielony na poziomie osobowym, oraz semantycznie i przeżyciowo pusty, aczkolwiek uporczywie trwały, na którym — w przenośni, jak i w najgłębszym sensie — opieramy sztalugę z obrazem świata.

Jeśli rzeczywistość jest metafizycznie niepoznawalna, to każdy rodzaj wiedzy ma naturę imaginacyjną. Innymi słowy, użyteczność nie jest ostatecznym kryterium prawdziwości. Paradoksalność — tak.

Teorii ewolucji nie należy rozumieć jako odkrytej celowości sumy procesów biologicznych czy też natury bezosobowego bytu zarządzającego swoim historycznym biegiem, lecz raczej jako przemyślną konceptualizację zaobserwowanych regularności w przebiegu rozwojowych osobliwości, która udziela mocy eksplanacyjnej i predyktywnej żywotnie zaangażowanym w jej paradygmat — a nie ostatecznej odpowiedzi na pytanie o sens istnienia obowiązującej każdego z tytułu poznawczej wyższości naukowego przedsięwzięcia.


Niniejsza miniatura naukowo-filozoficzna została opublikowana na stronie Insight & Inspiration Consulting Services. Podtytuł stanowi fragment wiersza “W obronie niczego” Petera Gizziego.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.