DUCHOWE OKO

Chcesz wiedzieć i jesteś w stanie zrozumieć?

RZECZYWISTOŚĆ
 — obrazowość tego, co jawi się na okoliczność istnienia

Patrząc od środka, przez środek, w środek, widać wszystko, co trzeba.

Prawdą — pustą sceną teatru wyobraźni — żyć się nie da. W najlepszym razie zostaje podjęcie się roli reżysera spektaklu.


Niniejsza miniatura filozoficzno-poetycka została opublikowana na stronie Insight & Inspiration Consulting Services.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.