MASTERMIND

Chodzi o to, żeby ten deszcz w tobie padał.

WIEDZA
 — pojęciowy wyraz stanu satysfakcji poznawczej od abakusa po Zen

WYZWANIE
Ja mówię, że to niemożliwe — ty udowadniasz, że jest inaczej.

Na początku zadawałem dobre pytania. W końcu odpowiedziałem sobie na nie najlepiej, jak umiałem — a interesowało mnie wszystko.


Niniejsza miniatura filozoficzno-poetycka powstała w oparciu o fragmenty Naked Being autora. Opublikowano ją na stronie Insight & Inspiration Consulting Services.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.