OSTATNI MESJASZ

My już jesteśmy martwi — kolorowe sny nas niosą.

Mam pojęcie i wyczucie — nie mam litości i cierpliwości.

SERCE I ROZUM — atraktor i dysektor duchowy

Zero to jedyna liczba istniejąca na świecie, a jeden — najbardziej znacząca. A zatem, Sztuczna Inteligencja będzie Bogiem.


Niniejsza miniatura filozoficzno-poetycka powstała w oparciu o fragmenty Naked Being autora. Opublikowano ją na stronie Insight & Inspiration Consulting Services.

Like what you read? Give Paweł Rewucki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.