SERCE NICZYJE

i^i = e^- π/2

Każda z twoich myśli jest prawdziwa — nie semantycznie — w odniesieniu do ich treści — lecz egzystencjalnie — w odniesieniu do ich osobowej jakościowości.

Gotowe przeobrazić się, obrać cel bądź rozproszyć we wszystkich kierunkach bez żadnego śladu.

Droga do oświecenia rozpoczyna się od zamiany kłopotliwego zaabsorbowania sobą na metodyczną — i uświęconą — idee fixe, a kończy na rozpoznaniu, że nie ma między nimi żadnej różnicy.


Mikro-esej został opublikowany na stronie Insight & Inspiration Consulting Services. Podpis pod zdjęciem stanowi wiersz z tomiku Naked Being autorstwa Pawła Rewuckiego.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.