WYRAZ WIZYJNY

Odarta z szat intencjonalność sonduje Przestworze, tym samym ubóstwiając “ja”.

Smak wolności — błogiej perspektywiczności naszych osobistych zamiarów — staje się w pełni realny wraz z grozą uświadomienia sobie, że nic nie ma znaczenia, wszystko można i każda rzecz wydarza się tylko raz.

W zjawisku polegającym na oscylowaniu pomiędzy przyjęciem metafory za rzeczywistość a rzeczywistości za metaforę ulegają ustawieniu epistemiczna ostrość i ontyczna przysłona celem dostrojenia rozdzielczości ejdetycznej.

Świętość osiągnięta jest wtedy, gdy nie jesteś już w stanie odróżnić archetypalnej indywidualności od swojej własnej osobniczości, tak więc wiodą do niej dwie drogi — obiektywna i subiektywna — które w idealnym połączeniu czynią całe przedsięwzięcie równie trudnym, co niebezpiecznym.


Mikro-esej został opublikowany na stronie Insight & Inspiration Consulting Services.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.