Bönens makt

Det finns få saker som är så förringat som bönens makt. Ett privilegium och vapen som finns till förfogande för varenda troende att bruka. En fasansfullt kraftfull förmån som är tragiskt underbrukad och underskattad. Hur kommer det sig att Jesu ord ”mitt hus skall kallas ett bönens hus” inte verkar ha träffat våra församlingars innersta?

Jag tror att rotorsaken är funnen i detta nyckelord: uppenbarelse. När Simon Petrus levererar den största bekännelse en människa kan göra — att Jesus är Guds Son — svarar Jesus honom med orden: ”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.” De ord han just bekänt hade inte sitt ursprung från denna värld utan hade kommit till honom genom en övernaturlig uppenbarelse från Fadern. Jesus går vidare med att säga: ”och på denna klippa skall jag bygga min församling”. Vilken klippa? Uppenbarelsen Petrus fått från Fadern.

Fundamentet Guds församling byggs på är uppenbarelse. Kristendom är byggt på uppenbarelse. Eget beröm och uttänkande är uteslutet, om vi förstår oss på någon av Guds sanningar är det inte för att vi kom fram till det i egen förmåga. Vi har en hel bok i vår Bibel som handlar om ”Jesu Kristi uppenbarelse” (Upp 1:1) och faktum med att Guds Ords syfte är att uppenbara Sonen för oss, som i sin tur uppenbarar för oss vem Gud Fadern är (Joh 14:9, Heb 1:3).

Satan förstår vikten av uppenbarelse mer än Guds egen församling. Det är därför det är så ofattbart intressant att få en glimt in i den osynliga världen i Daniel kapitel 10. För det vi exponeras för där är att kriget i himlarymden handlade om att hämma Daniel från att ta del av uppenbarelse:

Han sade till mig: “Frukta inte, Daniel, ty redan från första dagen när du vände ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud, har dina ord varit hörda, och jag har nu kommit för dina ords skull. Fursten över Persiens rike stod emot mig under tjugoen dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta furstarna, till min hjälp, och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som skall hända ditt folk i kommande dagar, för synen syftar på framtiden.(Daniel 10:12–14)

Satan och mörkrets välde vet kraften i uppenbarelse. Om han kan hämma Guds budbärare med att nå fram med uppenbarelsen har han lyckats. Det är inte för intet som Guds ord säger att ”utan uppenbarelse går folket vilse(Ords 29:18)

Jag tror därför att ett av nyckelproblemen idag är att församlingen i Sverige inte har gripit tag i den fulla uppenbarelsen om bönens vikt och makt. Om bara Herren kunde ge oss uppenbarelse kring hur mäktig och verksam en rättfärdig människas bön faktiskt är skulle vi inte ha detta problem.

Jag ser det därför som min plikt — och din plikt om Herren uppenbarat det för dig — att börja be för uppenbarelsens Ande över Guds folk. Att vi runt om i detta land skulle få uppenbarat från vår Fader i himlen vad som sker när vi ber. Vi som samlad kropp behöver en ökad förståelse om bönens makt, och det kommer vi endast få se manifesterat om vi som ber börjar be för det.

Saker händer när vi ber. Guds hus ska vara ett bönens hus. Det var en enad bedjande grupp människor som var med och initierade pingstdagen och det kommer vara en enad grupp bedjare som kommer initiera väckelsen till detta land. Låt oss falla ner på våra knän och be till uppenbarelsens Gud — han som förmår göra långt mer än det vi ber om eller tänker.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.