PewDiePieDLive

Yayıncılar için farklı bir ortam sunup kullanıcılara ilginç bir deneyim yaşatmayı hedefleyen Dlive, önümüzdeki hafta açılıyor. Ünlü Youtube kanalı PewDiePie da yayıncılar arasında.
14 Nisan’dan itibaren Youtube’un kralı diyebileceğimiz PewDiepie, blockchain teknolojisi tarafından sağlanan Dlive platformunu kullanıma sunacak.

Aylık yaklaşık 3 milyon aktif kullanıcı ve ortalama 35.000 aktif yayıncı ile…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store