Dịch vụ tư vấn cấp giấy phép lao động

Nếu Bạn là công ty Việt Nam, tổ chức, hoặc một công ty nước ngoài có nhu cầu sử dụng người nước ngoài làm việc cho công ty mình, bước pháp lý đầu tiên theo quy định của pháp luật Việt Nam là công ty của bạn phải thực hiện các thủ tục để xin cấp giấy phép lao động cho người lao động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam.

Theo quy định tại Bộ Luật Lao động Việt Nam, Nghị định 102/2013/ND-CP và Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài làm việc ở Việt Nam dài hạn được yêu cầu phải có giấy phép lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cấp (Bộ Lao động — Thương binh và Xã hội). Người sử dụng lao động sẽ phải nộp đơn xin cho cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài trước khi họ bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

ANT Lawyers cung cấp dịch vụ tư vấn cấp giấy phép lao động bao gồm:

- Cung cấp các tư vấn pháp lý, quy trình của pháp luật về việc cấp phép và sử dụng giấy phép lao động của người nước ngoài;

- Soạn thảo hồ sơ , hỗ trợ khách hàng chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin chấp thuận của Chủ tịch ủy ban nhân dân về việc sử dụng lao động nước ngoài tại Việt Nam, gặp gỡ, làm việc và giải trình khi có yêu cầu;

- Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

- Nhận Giấy phép lao động, nộp các phí và lệ phí nhà nước theo quy định.

- Tư vấn các thủ tục báo cáo, xuất nhập cảnh, cư trú khác của người nước ngoài;

Để cung cấp cho bạn lời khuyên tốt nhất của chúng tôi, hãy liên hệ với ANT Lawyers để được tư vấn chi tiết dịch vụ, theo địa chỉ:

Email: luatsu@antlawyers.com

Điện thoại (trong giờ hành chính): 04.6270 1106 (VP Hà Nội) hoặc 08.66818680 (VP Hồ Chí Minh)

Hotline: 0986.923.238

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.