Zakaj Bitcoin, serija 25 člankov

Original: Tomer Strolight, Why Bitcoin, The Series

Vsak članek v tej seriji je:

  1. Kratek: samo 2 do 4 minute branja

Bitcoin je obširna zadeva, z nešteto vidiki ter različnimi perspektivami. Skupaj si ga bomo pogledali in razmišljali o njem na mnogo načinov. Tak pristop vam bo omogočal, da ga ocenjujemo z različnih zornih kotov in da tako dobite boljši vpogled, kaj to sploh je.

Vseh člankov bo okoli 25, povzeti pa so po avtorju Tomerju Strolightu.

Naslovi posameznih člankov:

  1. Zakaj izbrati Bitcoin

--

--

Bitcoin, Freedom maxi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store