Zakaj je Bitcoin pot do ekonomske stabilnosti (13)

Bitcoin je zelo stabilen

Delovanje Bitcoina je pravzaprav popolnoma stabilno. Dobava kovancev je natančno določena glede količine, prav tako tudi urnik po katerem prihajajo v življenje novi bitcoini, je bil v začetku enoznačno določen. Bitcoin v svoji zgodovini deluje brezhibno, imeli smo le dva manjša izpada. Vsi najpomembnješi vidiki so bili nedotaknjeni, kot je naprimer njegova decentralizacija, ki se sčasoma le krepi.

  1. Preprečil je, da bi bili bitcoini kdaj napačno ali ponovno porabljeni.
  2. Izdal je natančno predvidljivo ponudbo.
  3. Lastnikom je omogočil porabo kovancev brez omejitev.
  4. Vsakdo na svetu lahko uporablja Bitcoin brez omejitev.
  5. Vsakomur je omogočil, da lahko sam preveri vsa ta dejstva, da ne bi bilo potrebno nekomu zaupati.

Sprejetje in uporaba Bitcoina je množična migracija k stabilnosti

Kritiki Bitcoina njegovo volatilnost opisujejo kot njegovo veliko slabost. Označujejo ga kot nestanovitnega, to pa ni mišljeno kot kompliment. Namigujejo, da je stabilnost boljša kot nestanovitnost. Tukaj imajo prav, vendar se motijo kaj je stabilnost. Neverjetna stabilnost in zanesljivost Bitcoina, kot je opisano zgoraj, je ravno tisto, kar privlači tako veliko in naraščajoče število ljudi, korporacij, institucij in vlad, da ga sprejemajo v vedno večji meri.

Volatilne so državne valute

Najslabše nacionalne valute okoli nas so v propadu. Venezuelski bolivar je v času tega pisanja v samo enem letu izgubil 99 % svoje vrednosti v primerjavi z ameriškim dolarjem. Vendar pa je celo britanski funt v istem obdobju enega leta doživel 17-odstotno nestanovitnost v vzponih in padcih glede na ameriški dolar.

Bitcoin je pot od volatilnosti in nepreglednosti do predvidljivosti in preglednosti

Glede na vse to ni presenetljivo, da se za Bitcoin ljudje vse bolj odločajo pred nacionalnimi valutami. Stalna in nezlomljiva zagotovila Bitcoina dajejo svetu stabilen standard, po katerem lahko ljudje zanesljivo trgujejo drug z drugim na katerikoli razdalji, v katerikoli vrednosti in v kateremkoli časovnem obdobju. In prav ta zanesljivost bo vodila k večji svetovni gospodarski stabilnosti.

--

--

Bitcoin, Freedom maxi

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store