เรียนรู้การพัฒนาเว็บด้วย Yii2–2

  1. ติดตั้ง MySQL Sample Database http://www.mysqltutorial.org/mysql-sample-database.aspx
  2. config การเชื่อมต่อฐานข้อมูลใน yii

3.Generate Model Class
- เข้า url http://localhost/classic/web/index.php?r=gii
- พิมพ์ชื่อ table ที่ต้องการสร้าง model class ในช่อง table name
- กดปุม preview, generate

จะได้ class model ของ table offices

4.เขียน action แสดงข้อมูลของ Offices Model โดยแสดงข้อมูลทั้งหมดในตาราง Offices

public function actionOfficeall(){
$model=Offices::find()->all();
foreach ($model as $value){
echo $value->officeCode.':'.$value->city;
echo "<br>";
}
}

5.ค้นหาข้อมูลจาก primary key

public function actionOfficeone(){
$model=Offices::findOne(20);
if($model)
echo $model->officeCode.':'.$model->city;
else
echo 'no data'
;

}

6.ค้นหาข้อมูลโดยการกำหนดเงื่อนไข

public function actionOfficewhere(){
$model = Offices::find()->where(['officeCode'=>3])->one();
if($model)
echo $model->officeCode.':'.$model->city;
else
echo 'no data'
;
}
public function actionOfficewhere2(){
$model = Offices::find()->where("officeCode<5 and territory!='NA'")->all();
foreach ($model as $value){
echo $value->officeCode.':'.$value->city;
echo "<br>";
}
}

public function actionOfficewhere3(){
$model = Offices::find()->where("officeCode<:a",[":a"=>5])
->andWhere("territory!=:b",[":b"=>"NA"])->all();
foreach ($model as $value){
echo $value->officeCode.':'.$value->city;
echo "<br>";
}
}
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Suton Charoensiri’s story.