เรียนรู้การพัฒนาเว็บด้วย Yii2–1

  1. อย่างแรกเลยเราก็ต้องติดตั้ง Yii2 ก่อนนะครับ ดูจากลิงค์นี้ http://www.yiiframework.com/download/
php composer.phar global require "fxp/composer-asset-plugin:^1.2.0"
php composer.phar create-project yiisoft/yii2-app-basic classsic 2.0.12
หลังจากติดตั้ง yii2 basic แล้วจะได้โครงสร้างไฟล์แบบนี้
รันเว็บตาม url ในรูปจะได้หน้าตาแบบนี้

2.การสร้าง controller class
- ตั้งชื่อ controller โดยขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ และตามด้วย postfix “Controller” ทุกครั้ง
- namespace คือ directory ที่อยู่ของไฟล์นี้

จากนั้นให้ extends Controller โดย use yii\web

3.การสร้าง action
- action ก็เหมือนกับฟังก์ชันของ class นั้นๆ การสร้าง action จะใช้ prefix “action” แล้วตามด้วยชื่อของ action ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่

4.action + parameter
- สร้าง action ในการหาผลรวมของ parameter x และ y

5.action + default parameter

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Suton Charoensiri’s story.