യു.കെയിലും കുറച്ചൊക്കെ ശരിയായി

അങ്ങ് യു.കെയിലും എല്ലാം ശരിയായില്ലെങ്കിലും, കുറച്ചൊക്കെ ശരിയായി എന്ന് കേൾക്കുന്നു. 
#JeremyCorbyn