Петролният пазар ще расте с по-бавен темп

Преслав Райков, финансов анализатор, Бизнес старт, 01.12.17

Хюлия Айваз

1 декември 2017 | 09:32

Удължаването на споразумението между основните производители от и извън ОПЕК за ограничаване на петролните добиви се отрази доста спокойно от пазарите. Това каза финансовият анализатор Преслав Райков в ефира на „Бизнес старт“ с водещ Живка Попатанасова.

По думите му това, което може да се очаква оттук нататък е цени на петрола до 62 долара в края на годината.

„При тази ситуация пазарът ще продължава с малко по-бавен темп нагоре в рамките на 62–67 долара, като доста по-трудно ще е вече възходящото развитие“.

Според него този факт се дължи на това, че може би след тази една година няма да има вече удължаване на споразумението.

„Това е може би повече от ясно, защото петролните пазари се прогнозира да се балансират в последното тримесечие на 2018, така че пазарът да изпадне в недостиг на петрол, който може да задвижи цените прекалено бързо нагоре. А при едно потенциално прекратяване на това споразумение те ще се върнат рязко надолу, а никой не иска това в момента“.

Анализаторът прогнозира, че в последното тримесечие на 2018, когато пазарът изпадне в дефицит на петрол, може да има рязка промяна нагоре с около 5 долара, но тогава вече рискът от прекратяване на това споразумение ще тежи доста върху пазарите.

„Това е един фактор, който може да се определи другата година, когато видим реалните количества на петрол на пазара“.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.