ProfCore als Matchmaker op On Stage

ProfCore
ProfCore
Mar 7 · 2 min read

Wat wil je later worden? Voor veel studenten een complexe vraag gezien het grote aanbod aan opleidingen en de jonge leeftijd waarop ze een bepaalde studierichting moeten kiezen.

In de Nederlandse industrie werken circa 880.000 technici, waarvan ongeveer één derde binnen de procesindustrie. Om deze industrie goed te laten functioneren zijn nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde technici nodig. ProfCore zet zich daarom in tijdens het landelijke, succesvolle netwerkevenement ‘On Stage’ om jongeren kennis te laten maken met verscheidene technische beroepen.

Opening beroepenfeest On Stage Roermond

Wat houdt On Stage precies in en wat is de rol van ProfCore?
On stage brengt jongeren die een VMBO leerweg volgen in contact met bedrijven die nieuwe studenten willen ondersteunen in het maken van een beroepskeuze. Ligt je hart bij de zorg, het onderwijs of toch de techniek?

ProfCore collega’s fungeerden tijdens de evenementen in Roermond en Weert als match-maker en gingen in gesprek met de leerlingen. Waar liggen je interesses en welk vakgebied lijkt je interessant? Dit blijkt soms een lastige vraag maar door met studenten en verschillende beroepsbeoefenaars in gesprek te gaan volgt er vaak een mooie match!

“Ik dacht altijd dat ik alleen ICT leuk zou vinden om te kiezen als opleiding maar door de matchmaker ben ik in contact gekomen met Sekisui Alveo en lijkt me de procesindustrie ook heel erg leuk! Ik kijk uit naar de doe-dag!” Aldus een student van het BC Broekhin college.

Laten ervaren hoe een beroep eruit ziet, geeft leerlingen een heel duidelijk beeld of dit bij ze past. Want je mag immers alles worden, behalve ongelukkig!

Meer weten over dit event? Neem eens een kijkje op www.onderwijsonstage.nl

Lees elke maand de ProfCore Blog om op op de hoogte te blijven van onze activiteiten en krijg een kijkje achter de schermen.

We keep you posted!

ProfCore

Written by

ProfCore

Is een projectorganisatie en specialist in de uitvoering van industriële productie- en logistieke processen in diverse branches.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade