«Εφήμερα» που φωτίζουν τη ζωή μας

Tα εφήμερα, μικρά αντικείμενα που διασώθηκαν τυχαία, έχουν διασώσει μνήμες, έχουν αποτελέσει «ψηφίδες» που χαρτογραφούν μέρος της ιστορίας και φωτίζουν την περίοδο που ανήκουν. «Τα περισσότερα διασώθηκαν τυχαία» είπε σε παρουσίασή της η ιστορικός — μουσειολόγος, επιμελήτρια εκδόσεων και εκθέσεων, Αλεξάνδρα Χαριτάτου στο Αθηνέο: «Ξέμειναν ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα ή διατηρήθηκαν για συναισθηματικούς λόγους.»

«Είμαι μαζώχτρα» σημείωσε η Α. Χαριτάτου. Πρόσθεσε ότι το νέο εφήμερο είναι προς εξαφάνιση, καθώς τα περισσότερα εφήμερα είναι πλέον ψηφιακά και δεν είναι βέβαιο ότι όλοι θα διαθέσουμε κάποιο χρόνο να τα «σώσουμε» σε κάποιο σκληρό δίσκο.

Η ψηφιακή έκφραση πολλών πραγμάτων που είχαν παλιότερα φυσική μορφή θα μειώσει τη δυνατότητα να παρακολουθούμε την εξέλιξη ενός έργου τέχνης, π.χ. ενός ποιήματος ή τη διάσωση της αλληλογραφίας που κάποτε αποτελούσε έναν τρόπο «ανάγνωσης» μίας ιστορικής περιόδου (π.χ. γράμματα από το μέτωπο).

Δεν είναι λόγος πάντως να δημιουργηθεί τεχνοφοβία. Η κοινωνία και οι πολίτες προσαρμόζονται και θα βρουν νέους τρόπους για να εντοπίζουν και να διαφυλάσσουν «εφήμερα».

Like what you read? Give Public Leadership a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.