كانت تحلم أن يعشقها حد البكاء، فأبكاها بقدر ما حلمت

Originally published on Qaher.Tumblr.com