ARcity — Q-TON 2.0

Qest
Qest
Jan 10, 2018 · 3 min read

Listopad byl v naší firmě ve znamení už druhého ročníku hackathonu s názvem Q-TON 2.0. S klukama z kanceláře jsme se po předchozí zkušenosti ze skvělé akce neváhali přihlásit. Tématem byl v dnešní době velmi populární okruh “Smart city”. Přesto, že má velmi široký záběr, už před hackathonem jsme měli určitou představu, co budeme dělat. Jelikož se náš tým skládal pouze z mobilních vývojářů, náš cíl byl jasný: Vytvořit mobilní aplikaci, která by pomohla lidem ve městě zjednodušit běžné činnosti.

ARcity

Logo ARcity

Projekt ARcity je platforma, která usnadňuje orientaci ve městě a oživuje všechny jednoduché služby, jako jsou například parkovací nebo jízdenkové automaty. Všem z našeho týmu se už několikrát stalo, že jsme dojeli na nějakou větší stanici MHD, jako je například pražská Palmovka, kde jsme byli úplně dezorientováni všemi možnými směry. Rozhodli jsme se tedy použít nově vydanou funkcionalitu iOS ARkit. Vytvořili jsme aplikaci, která by vždy ukázala tu správnou stanici, směr, kterým se vydat, abychom stihli náš spoj. Toto však byla pouze první část. Při nočním brainstormingu nás ještě napadla další myšlenka. Když už máme aplikaci pro orientaci ve městě a uživatelé používají fotoaparát v telefonu, proč to ještě neuchopit více komerčně? Rozhodli jsme se do aplikace přidat možnost zobrazovat další různé body zájmu, jakou jsou fastfoody či jiné obchody. Pak jsme si uvědomili, že prostřednictvím fotoaparátu nemusíme pouze zobrazovat, ale i rozlišovat. Takto vznikla třetí část našeho projektu, a to jednoduché platby skrze načtení nějakého symbolu ve městě. Ano, je to podobná technologie jako například užití QR kódů, nicméně myšlenka mít jednu aplikaci na všechno je prostě geniální.

ARcity app

Hlavní idea našeho projektu je platforma a vytvoření jednoduchého rozhraní pro integraci všech možných služeb, které se dají zaplatit formou SMS či kartou. Provozovatel služby ji jednoduše integruje tím, že se u nás registruje a pak následně už jen pomocí naší speciální vygenerované nálepky sdělí uživateli, že může platit například jízdenku přes naši aplikaci.

ARcity platforma tím získává možnost využití v širokém segmentu služeb, které ještě nemají vlastní aplikaci a nejsou vůbec “smart”. Například výše zmíněný jízdenkový automat, parkovací automat anebo půjčovna kol.

ARcity app

Co by tedy všechno naše aplikace mohla umět? Pomoci uživateli orientovat se ve městě a zároveň mu tak nabídnout možnost různých promo slev nebo jednoduché zakoupení parkovacího místa.

Pro lepší představu jsme se rozhodli vyrazit do terénu natočit video, které ukáže, jak celou platformu využívat.

Aplikace je v této fázi — po dvou a půl dnech vývoje — v plenách. Hackathon podle nás ani není místo, kde se vytváří plnohodnotné produkty, ale spíše koncepty, které ověří možnosti. A to se nám povedlo. Nakonec porota rozhodla skrze hlasovací systém D21, že náš projekt je velmi inovativní a má potenciál a náš tým se stal vítězem 2. ročníku Q-TONu.

Vítězově Q-TONu 2.0

Do budoucna bychom se rádi spojili s případnými investory a pokusili se dotáhnout platformu do konce a prorazit na trhu. Technologie augmentované reality je velmi zajímavá a je dost dobře možné, že se projekt stočí jiným směrem. To je však otázkou zítřka.

ARcity app

Dnes bych rád za celý náš tým poděkoval organizátorům za uskutečnění další skvělé akce. Už se těšíme na příští event.

Za ARcity tým Jan Kusý

Qest

Written by

Qest

We’re a digital agency specialising in building and designing the best mobile and web apps — based in Prague.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade