Dnes si řekneme, jak spustit A/B test na webové stránce poté, co jsme na web nainstalovali kód Google optimize, resp. dva kusy kódu(více viz Část I.).

K vytvoření našeho pokusu klikněte na modré tlačítko “Create experiment” a nejprve ho pojmenujte(1) a zadejte URL, kde chcete pokus provést(2). Pokud chcete jako my jednoduchý A/B test stačí pak už jen kliknout na “CREATE” v pravém horním rohu(4).

Nastavování pokusu

Nyní musíme k původní verzi webové stránky vytvořit naši verzi, kterou chceme otestovat. Pro vytvoření naší verze stránky klikneme na “+ NEW VARIANT”, verzi pojmenujeme a vytvoříme kliknutím na “ADD”.

Pro vytvoření naší verze stránky musíme kliknout na “+ NEW VARIANT”

Samotné změny na stránce budeme dělat v editoru, do kterého se dostaneme stisknutím znaku “>” u námi vytvořené verze. V případě, že vstupujete do editoru poprvé, bude nutné naisnatlovat rozšíření do prohlížeče Chrome, bez kterého není editace webových stránek možná.

Stiskem “>” se dostaneme do editoru stránek

V samotném editoru už se fantazii meze nekladou a nemusíte se omezovat WYSIWYG editorem, ale můžete měnit i CSS styly a HTML kód. V našem případě jsme změnili text tlačítek z “DETAIL” na “VÍCE INFO”.

Editor Google Optimize

Po uložení vaší verze stránky se vrátíte zpět do rozhraní Google optimize, kde vyberete cíl testu(1) z naimportovaných cílů z Google Analytics a váš test si krátce popíšete(2). Test nejdříve uložíte tlačítkem “SAVE”(3) a spustíte “START EXPERIMENT”(4).

Nastavení cílu a spuštění

by Dan Cupak

Qest

Written by

Qest

We’re a digital agency specialising in building and designing the best mobile and web apps — based in Prague.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade