Co jsme si vzali ze Scrum Pongu?👩🏻‍💻

Qest
Qest
Jul 24 · 4 min read

Jelikož máme několik nových Qesťáků a opakování je matka moudrosti, tak jsme se jako Product Owners rozhodli uspořádat pro celou firmu Scrum Pong neboli Ball Point Game. Hra simuluje agilní přístup k vývoji a zábavným způsobem popisuje scrum procesy. Mimo jiné je skvělá pro objasnění výhod iterativního přístupu, retrospektiv, významu plánování a týmové spolupráce.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Anička vysvětluje pravidla Scrum Pongu

Cílem hry je si předat, co nejvíce míčků v časovém intervalu podle stanovených pravidel. Tým dostává bod za každý míček, který se mu podaří dostat do cíle 🤹🏻‍♂️

Pravidla, podle kterých jsme hráli my:

  • Každý je členem týmu.
  • Každý míček musí být při předání alespoň chvíli ve vzduchu.
  • Každého míčku se musí dotknout každý člen týmu.
  • Míček nesmíš předat svému přímému sousedovi po své pravé/levé straně.
  • Míček se musí vrátit zpět stejnému členovi, který ho zavedl do hry.
  • Každý spadlý míček je započítán jako mínusový bod.
  • Hraje se 5 iterací.

Harmonogram hry:

  • 2 minuty na planning před první iterací (odhad).
  • 2 minuty iterace.
  • 1 minuta retrospektiva (nový odhad).

Jak to u nás celé probíhalo?

Seznámili jsme náš 21členný tým s pravidly hry a začali jsme s prvním plánováním. Sjednotit celý tým v rozhodování a sjednotit se v odhadech nebylo snadné, ale vždy se ke konečnému rozhodnutí společně dopracovali.

Image for post
Image for post
První iterace probíhala v sedě

První dvě iterace probíhaly v sedě, odhad byl velice pesimistický a tým nakonec udělal více bodů než předpokládal. Šlo o učebnicovou ukázku — když začínáme, tak vůbec nemáme představu, jak to nakonec proběhne a jak to máme odhadnout.

Třetí iteraci už se tým hecl a dal vyšší odhad. Týmový předpoklad byl, když budeme házet rychleji dostaneme více bodů, což se ukázalo jako nevhodný přístup. Tým měl vysokou chybovost, takže udělal méně bodů, než v první iteraci.

U čtvrté iterace utrousil PO poznámku, že jakýsi tým dokázal za jednu iteraci dosáhnout 150 bodů. Šlo samozřejmě o blafování, ale přineslo to kýženou motivaci — tým se najednou vzchopil a začal vymýšlet novou strategii. Společně nakonec všichni došli k názoru, že sedět není ten správný přístup.

Image for post
Image for post
Všichni na nohou!

Změna přístupu tým stála sice velice špatné skóre, ale vyvrcholila ke správnému kroku pro budoucí iterace. V následné diskuzi jsme to zhodnotili tak, že jsme sice naprosto změnili architekturu, která nás sice stála špatnou iteraci, ale přinesla ovoce pro další iterace.

Pátá iterace už měla oproti prvním dvěma iteracím skokové skóre a jasnější proces a poslední iterace už měla i realističtější odhad a výrazně lepší přístup při předávání míčků.

Při tak velkém týmu se nám vytvořilo několik mikrotýmů. V některých to fungovalo výborně, v dalších to trochu drhlo. Fungující týmy ale popostrkovaly ostatní k lepším výsledkům.

Týmová retrospektiva

Po hře jsme si všichni sedli a začali debatovat o tom, co se vlastně dělo, co si z toho jednotlivci a celek odnáší a jak moc nám to pomohlo si uvědomit základy scrumu. Hlavní ukázkou bylo, že se projevila samoorganizovanost týmu a došli jsme k závěru, že kdyby byl jasně vytyčený leader, tak by tým spíše blokoval než pomáhal. Během retrospektivy padaly nové nápady od různých členů týmu, které proces postupně zlepšovaly.

Image for post
Image for post

Také jsme řešili, že díky iteracím jsme měli prostor pro retrospektivy a tedy ke zlepšování procesu. Jasně jsme si uvědomili, že rychlost není klíčová, ale ustálenější a udržitelnější tempo nám přináší více bodů. V tom nám pomohly mínusové body, které byly pro tým jasně pochopitelné v každodenním fungování jako bugy 🐛

Zajímavá byla reakce na porovnání, kdybychom hráli formou vodopádu, tj. 10 minut plánovali a následně 10 minut hráli s míčky. Část Qesťáků měla pocit, že jsme neměli dostatek času se zorganizovat a naplánovat iteraci a v tom by nám waterfall pomohl. S PO jsme na to reagovali, že by iterace dopadla stejně jako první dvě iterace, protože by vymysleli první přístup a dál by jej neměli potřebu rozvíjet a jasně jsme se shodli na tom, že vůbec neměli představu, jak to vlastně odhadnout.

My jsme pro naše potřeby zvolili hru pouze formou scrumu hlavně z důvodu, aby si Scrum Pong mohl zahrát každý a nemuseli jsme dělit Qest na dva týmy.

Ohlasy Qesťáků na hru byly pozitivní, diskuze byla energická a sami jsme uznali, že poznatky ze hry využijeme ve scrumu na našich reálných produktech.

👩🏻‍💻: Anna (PO leader)
📸: Lin

👉🏼 Sleduj Qest na sociálních sítíchFacebook, Instagram, LinkedIn #qestlife

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store