Do nitra Qestu — ohlédnutí za začátkem firmy z karantény

Na konci karantény jsme si řekli, že zkusíme psát články, blogy, které budou o nitru naší firmy. Dnes sedíme opět v karanténě. Sice ne v té plošné, ale firemní.

Qest
Qest
Aug 14 · 5 min read

Nechci teď rozebírat nesmyslnost pravidel která stát ukládá, ale venku je krásně, sedím doma v Popradě a nemůžu nikam. Píšu tedy příspěvky na LinkedIn (doháním resty), hledám kanceláře, řeším jak upravit fungování firmy abychom se vyhnuli obloukem opakovaným karanténám. A přemýšlím, jak to bylo na začátku Qestu — jaké zázemí jsme měli a z jakých úspěchů jsme se radovali.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Je to tu zase. Dáváme si společné kafe — přes Hangouts, z karantény.

Možná je dnes ten čas napsat proč vlastně podnikáme, proč Qest vzniknul. Možná vám to nic nedá, možná vás to inspiruje, ale já si minimálně připomenu, jak to tehdy bylo a jak si vážím toho, co jsme jako firma dokázali a kam jsme se posunuli. A hlavně — proč jsme do toho tehdy šli.


Chuť podnikat jsem měl už na střední škole. Nereálné a nesmyslné cíle, které jsem měl, skončily ještě dříve, než cokoli začalo. Na druhou stranu to formovalo mé myšlení pro podnikání.

Další záchvěvy podnikání byly na vysoké škole, kdy jsem rozjel několik e-shopů. Po ukončení školy jsem zkusil rozjet vlastní projekty, které si zaslouží vlastní rubriku “mé podnikatelské fuckupy”. A třeba komická situace — dostal jsem bonus 30 000 Kč a chtěl jsem ho investovat do nějakého “projektu”. Dnes to vidím jako hodně naivní nápad.

Mohl bych o sobě tvrdit že jsem, nebo možná do velké míry, jsem byl naivní. Ale kdybych nebyl, asi bych tvrdohlavě nehledal za každou cenu příležitosti kde a jak začít.

 • pracovat na novém produktu od nuly. Konkrétně šlo o projekt domácí automatizace,
 • vidět víc pod pokličku podnikání,
 • mít možnost růst, zkusit si vést lidi,
 • zažít finanční krizi,
 • poznat klíčové lidi, se kterými jsem odstartoval Qest.

A mnoho dalšího.

Tehdy jsem společně s dalšími začal přemýšlet nad vlastní firmou. Věděli jsme, jak to nechceme dělat — to jsme zažili na vlastní kůži v tehdejší firmě. Ale mysleli jsme si, že víme jak to dělat správně. Naivně.

Co byl ten “bod zlomu”, který přinesl založení Qestu? Lidé. Vždy jsem věděl, že sám podnikat nechci. Druhá věc, která mě dlouho tížila, byl obchod. Bez něj to nejde. A tak jsem dlouho čekal na toho správného člověka. Když jsem ho našel, začalo hledání příležitosti. Ta na sebe nenechala dlouho čekat. Vedení firmy nám dalo zelenou a odtrhli jsme se. Byl to obchod výhodný pro obě strany.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ze života Qestu v roce 2020. Foto zleva: CTO Radim na natáčení podcastu, Qest & Sportlito, vývojář Radek při prezentaci projektů.
 • svoboda,
 • vlastní produkt,
 • být ve vatě,
 • prestiž.

Vezmu to odzadu…

PRESTIŽ — Od narození postupně ego převládá nad naší duší. Ve 30 letech, tolik bylo cca mně když jsme zakládali firmu, je ego velmi silně nafouknuté. Takže prestiž je z tohoto pohledu jasný důvod.

Ale začínat na “zelené louce”, kdy většina vašich vrstevníků pracuje pro velké společnosti za daleko výhodnějších podmínek, jezdí úplně jinými auty, než vy, tak to tolik o té prestiži není. Rozhodně není dobrý nápad zakládat firmu jen kvůli prestiži. Žádná totiž nebude. Většina projektů a firem zanikne rychleji, než cokoli vybuduje. A možná právě proto, že zakladatelé to přeženou s ambicemi.

BÝT VE VATĚ JAKO KOLEGA — Tohle často říká Zdeněk když vtipkuje. Podnikání je na začátku totální řehole. A pokud jsou peníze hlavní cíl/vize, tak to nemá smysl ani začínat.

Postavit firmu z vlastních úspor je jedna z nejlepších zkušeností v mém životě. Úplně vám to změní pohled na peníze. Jakožto zakladatelé jsme si tehdy nastavili minimální platy. To znamenalo asi 11 000 Kč v čistém každý měsíc. Po čase jsme prodali vlastní auta a pořídili si levná auta na firmu.

Zjistíte, že většina výdajů které máte, dokážete jednoduše ořezat.

VLASTNÍ PRODUKT — To byl náš hnací motor. Chtěli jsme vytvořit nový systém domácí automatizace, který bude náš. Obrovská dávka naivity. Na druhou stranu, díky tomu jsem zjistili, že nemůžeme tvořit jen produkt. Musíme někde získat peníze.

Nešli jsme cestou investice. To nás ani nenapadlo. Takže jsme začali vyvíjet software na zakázku. A až dnes, po téměř 7 letech, tvoříme svoje produkty. O tom ale jindy. Nadále vyvíjíme software a žijeme agenturním životem.

A to nejlepší na konec — SVOBODA. To byl ten nejhlavnější motiv. A také hlavní slovo tohoto příspěvku.

Chtěli jsme svobodu. Rozhodovat se sami o tom co koupíme, do čeho investujeme, na čem a s kým budeme pracovat. Bát se každého dne, zda přežijeme. Svoboda. Vykoupená velkým objemem práce.


Když tak píšu a vracím se v čase, uvědomuji si, jak byly začátky náročné. První zakázka byla za 13 tisíc korun, včetně daně. A skákali jsme radostí do stropu.

S odstupem času zapomínáme, jak náročné to bylo a kolik nás to stálo sil. Všechno snažení nám ale přineslo

 • svobodu v našich rozhodnutích,
 • svobodu v práci s lidmi,
 • svobodu v investování našich peněz,
 • svobodu ve vlastní tvorbě, směřování…,
 • a hlavně osobní svobodu a čas.
Image for post
Image for post

Autor článku: Martin Koperniech
Autor fotek: Lin
Sledujte Qest na sociálních sítíchFacebook, Instagram, LinkedIn#qestlife

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store