Jak nainstalovat Hotjar přes Google Tag Manager?

Qest
Qest
Apr 13, 2017 · 2 min read

Hojar je skvělá služba, která se kterou dostanete na svůj web heat mapy, dotazníky a průzkumy.

Hotjar používá po celém světě přes 200 000 uživatelů a firem, mezi které patří mj. Microsoft, Nintendo, AVG, bwin a mnoho dalších a v základní verzi je zdarma, takže za pokus nic nedáte.

Podobně jako u jiných služeb musíte i v případě Hotjaru na svůj web umístit kus kódu, který to všechno spáchá. Jak na to jednoduše? Přes Google Tag Manager!

Potom, co si na webu hotjar.com vytvoříte účet si zkopírujte ID buď přímo zkusu měřícího kódu nebo vpravo pod ním.

Zde se skrývá vaše ID

V Google Tag Manageru klikněte na “Nová značka”, v “Konfigurace značky” zvolte “Hotjar” a zadejte své Hotjar ID(1). U metod spouštění(2) zvolte “All pages”(3) pro spouštění na všech stránkách. Teď už stačí značku je uložit(pravý horní roh), otestovat zobrazování v debuggeru GTM a publikovat.

Nastavování značky “Hotjar”

Written by

Qest

We’re a digital agency specialising in building and designing the best mobile and web apps — based in Prague.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade