Mezi jedničkou a nulou — #6 Radek

O založení Qestu, obchodu a začátcích firmy

Qest
Qest
Jul 17 · 4 min read

,,Mezi jedničkou a nulou”, je název pro sérii rozhovorů s lidmi z Qestu. Díky otevřeným rozhovorům nahlédnete nejen pod pokličku naší firemní kultury, ale rovnou i do srdce firmy které tvoří naši lidé — Qesťáci.


Radku, jak bys za sebe zhodnotil poslední 3 měsíce v obchodu? Co říkáš na situaci, která se odehrála a odehrává?

Odpovím globálně — za Qest (smích). Všechno se zpomalilo. V tom vidím největší změnu za poslední 3 měsíce. Firmy se místo dnů rozhodují týdny, ne-li měsíce, o investicích které budou do konce tohoto roku dělat.

Před virem byl obchod o tom, zda mají firmy kapacity, nebo ne — takže to šlo všechno jednodušeji a rychleji.

Dnes všichni vyčkávají.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
,,Moje rada pro začínající obchodníky: Nenechte se srazit na kolena neúspěchem!”

K obchodu se určitě ještě vrátíme… ale teď nám prozraď, jak jsi se dostal ke spoluzaložení Qestu?

Že bych se pustil do vlastního podnikání jsem měl v hlavě už delší dobu před Qestem. Zlomový okamžik přišel v předchozí práci. Tam jsem se totiž seznámil se Zdeňkem a Martinem (spoluzakladatelé Qestu, pozn. red.).

Všichni 3 jsme si sedli lidsky hned od začátku. Měli jsme stejné/podobné názory, vize, nápady… takže když přišla nabídka od Martina, abych do toho šel s nimi a vedl obchod, neváhal jsem.

Jaké byly tvoje začátky v obchodu? Vzpomeneš si na to, co tě nejvíc utužilo?

Největším utužením je pro mě určitě Qest (smích).

Ale pokud se vrátím na začátek své obchodnické kariéry, tak nejvíc zkušeností jsem nasbíral ve svém druhém zaměstnání, kde jsem vedl maloobchod. Šlo o menší rodinnou firmu a tak mě majitel nechal nahlédnout pod pokličku podnikání. Postupně jsem se seznamoval s pojmy jako cenotvorba, marže, příprava obchodních plánů, vedení firmy…

No a moje úplné začátky v obchodu? Ty byly klasické, tedy plné začátečnických chyb, kterým se dnes od srdce zasměju, když si na ně vzpomenu.


Jak u tebe vypadá relaxace? Myslím tím situaci, kdy potřebuješ vypnout od práce a přijít na jiné myšlenky.

Vzhledem k tomu, že mám dost dětí (3, pozn. red.), tak si často čistím hlavu u hraní pexesa (smích). A když to jde, tak běhám, jezdím na kole…

Občas se přistihnu, že i při “čištění hlavy” myslím na práci, na Qest. Ale to je podle mě naprosto normální a patří to k tomu, že člověka jeho práce baví.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Využíváš nějaké obchodní taktiky i mimo pracovní život?

Zastávám názor, že všichni jsme obchodníci a obchodujeme denně. Sami se sebou, s partnery, kamarády… takže v osobním životě jsem určitě někdy něco použil, ale nejsem si toho vědom. To dělám automaticky.


Qest vs. ostatní IT firmy — v čem jsme podle tebe jiní?

Nejvíc si vážím

  • upřímnosti a partnerství směrem k zákazníkovi a k našim lidem,
  • firemní kultury a party lidí, která v Qestu je,
  • produktu TaaS, který může být úspěšný jen tehdy, když na něm dělají sehraní lidé — a to my máme.

Vypíchnul bych jedinečnou komunikaci mezi námi a klientem. Na té si zakládáme. Nehrajeme si na něco, co nejsme. Jsme týmoví hráči, pracují u nás prvotřídní lidé kteří ví, co tvoří. A taky proč.

Po práci jsme schopni společně jít na pivo, v zimě jet na hory, v létě na kola… Jasně, vždycky není všechno sluncem zalité, ale to je normální.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Ze života Qestu

Jakou radu bys dal člověku, který právě začíná v obchodu?

Moje rada pro začínající obchodníky je, aby se nenechali srazit na kolena neúspěchem. Často se lidé brzy vzdají — neunesou to nervově, nezvládne to ego…

Proto mějte trpělivost, přijímejte a berte si zpětnou vazbu, nevzdávejte se.

A na závěr — poděl se o svou nejmilejší vzpomínku na Qest.

Těch bude hned několik (smích). Určitě mezi ně patří začátky Qestu, kdy jsme ze Zdeňkem a Martinem vysedávali v kavárnách a malovali jsme si začátky firmy. Potom růst firmy, oslava 5 let Qestu…

Jinak když se řekne Qest, tak se mi vybaví Martin. To on inicioval založení firmy a je pro mě “otec” Qestu.

Autor rozhovoru a fotek: Lin
Sleduj Qest na sociálních sítích
Facebook, Instagram, LinkedIn #qestlife

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store