Mezi jedničkou a nulou — #8 Radek

O Reactu, vývojářských vtipech a “if”.

Qest
Qest
Sep 10 · 4 min read

,,Mezi jedničkou a nulou”, je název pro sérii rozhovorů s lidmi z Qestu. Díky otevřeným rozhovorům nahlédnete nejen pod pokličku naší firemní kultury, ale rovnou i do srdce firmy které tvoří naši lidé — Qesťáci.


Radku, na úvod se zeptám zda máš nějaký oblíbený vtip o vývojářích?

Mám jich spousty, zrovna mě napadá jeden, který perfektně popisuje, jak programátoři přemýšlí…

Manželka posílá programátora nakoupit.
,,Kup deset rohlíků a pokud budou mít vejce, kup 30.”
Programátor přijde do obchodu a říká: „Máte vejce?“
„Ano, máme.“ odpoví prodavačka.
„30 rohlíků, prosím.“

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Říká se, že tichá voda břehy mele… a u Radka to platí!

Jaká byla tvoje cesta k programování?

Někdy na základce mě najednou začalo zajímat, jak se všechny aplikace, hry a weby tvoří. Tak jsem si o tom začal zjišťovat víc, naučil jsem se základy a zjistil jsem, že mě to vlastně strašně moc baví.

Tvoje začátky byly v PHP a teď děláš React — co tě vedlo ke změně?

Vždy šlo o příležitosti. Na začátku jsem jen věděl, že se chci určitě živit programováním, ale nepřemýšlel jsem kterým směrem se vydat. Potom jsem dostal nabídku na vytvoření jedné webové aplikace, která měla běžet na takové té staré klasice webhosting, deploy přes total commander na FTP (brrr), takže PHP bylo nutností. V tu dobu jsem byl s několika spolužáky na stáži v jedné vývojářské firmě, kde jsme taky dělali něco v PHP. Tam jsem zjistil, že existují i nějaké frameworky, tak jsem se začal učit Nette, takže pak nedávalo moc smysl všechny tyhle znalosti zahodit, když se mi následně podařilo sehnat brigádu jako Nette programátor.

Potom jsem slyšel o Reactu a zalíbil se mi způsob tvoření webů, kdy to není jen jedna aplikace, ale minimálně jedna pro frontend a jedna pro backend a přesto, že jsem tehdy JavaScript ještě nenáviděl a měl ho za takovou tu nutnou povinnost pro prohlížeč, postupně s TypeScriptem jsem si ho oblíbil a když jsem po maturitě nastoupil do další firmy jako JavaScript vývojář zjistil jsem, že JavaScript je vlastně super jazyk.

Image for post
Image for post
,,Věděl jsem, že se chci určitě živit programováním, ale nepřemýšlel jsem kterým směrem se vydat.”

Na jakém projektu v Qestu pracuješ?

Mám na starosti celý frontend našeho úžasného systému pro automatizaci domácnosti. Jak již bylo řečeno, dělám React jak pro weby, tak React Native pro mobilní aplikaci.

Neprogramuješ dlouhá léta, ale nějaké zkušenosti už za sebou máš… co je tvá nejcennější zkušenost? A kde jsi ji získal?

Nejde říct přesně jednu nejcennější zkušenost, ale mohl bych za ní považovat celkové programátorské myšlení, postupy a praktiky, které jsem pochytil od všech svých zkušenějších kolegů nebo od lidí různě po internetu. I taková drobnost, když se člověk dozví, že je lepší v metodě navracet hodnoty postupně a nevkládát if a else dovnitř dalšího if a else, neskutečně zpřehlední kód.

Prozradím, že jsi z malé vesničky na Moravě — vzpomeneš si na svůj příchod do Prahy? Jaké to pro tebe bylo?

Nepochybně to byla největší změna v mém životě, výstup z komfortní zóny na Strahovské koleje a zároveň splněný sen.


Když chceš vypnout od všech jedniček a nul, co děláš?

Vypínám u programování společně s hudbou, neskutečně mě to uklidňuje… samozřejmě pokud nebrouzdám hodiny po internetu a celý zoufalý se snažím vyřešit nějaký bug, který se následně vyřeší úpravou několika málo, či dokonce jediného řádku kódu.

Jinak rád hraju na PlayStationu a abych nevypadal jako úplný nerd, miluju procházení se po Praze a jízdu na kole.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Střípky z Qestího výletu na Šumavu

Co pro tebe znamená programování?

Hodiny strávené před monitorem, psaní co nejčistšího smysluplného kódu, ve kterém se musí vyznat i někdo další, učení se novým věcem a sledování trendů, porovnávání technologií a knihoven, které použít, ale kromě těchto technických stránek i schopnost co nejstručněji a nejjasněji popsat kolegům nějaký problém a vysvětlovat testerům, že to není bug, ale featura. A samozřejmě myslet agilně!

A kde se vidíš za 5 let? :-)

Nemám ve zvyku si život plánovat daleko do budoucnosti, ale určitě bych aspoň na rok chtěl vyjet někam do zahraničí a potom odstartovat nějaký, klidně později i neúspěšný projekt.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Autor rozhovoru a fotek: Lin
Sleduj Qest na sociálních sítích
Facebook, Instagram, LinkedIn #qestlife

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store