Q-TON 1.0, aneb magická krabička pro seniory

Qest
Qest
Jul 11, 2017 · 4 min read

Náš tým vznikl celkem spontánně. Měli jsme něco společného — to, že jsme absolutně nevěděli, co budeme v rámci hackathonu dělat. A tak jsme vytvořili, v porovnání s ostatními týmy, malý underdog tým. Naši práci jsme odstartovali brainstormingem:

„Co budeme sakra dělat?“

kde se kromě řešení nejzásadnějších otázek lidstva objevil také nápad, jak vylepšit jeden docela obyčejný předmět a udělat z něj předmět neobyčejný.

Brainstorming

Naším produktem pro následujících 54 hodin se stala krabička na léky.

Nicméně, jak už název hackathonu napovídá, bylo zapotřebí z ní udělat tak trochu high-tech IoT krabičku na léky pro cool seniora.

Hlavní myšlenkou bylo zapomínání. Každý den, den po dni, si člověk musí brát léky. Tato rutina se může stát tak zažraná v mysli člověka, až zapomene i na to, jestli si léky opravdu vzal, nebo nevzal. Dalším cílem bylo pomoct starším lidem. Možná ne málo z nás má babičku, dědečka a určitě musela padnout otázka: “Babi, bereš ty léky pravidelně?”. I k tomuto účelu měla sloužit naše “chytrá krabička”. Měla upozornit blízké osoby, které nejsou zrovna kamarádi s chytrými mobily, o (ne)braní prášků. Tou asi největší výzvou pak bylo takovýto produkt dostat do spojení s lékařem, který by mohl vyhodnocovat a získávat informace o tom, jak daný pacient dodržuje jeho předepsaný plán. Tyto data by se dala určitě dále vyhodnocovat a bylo by možné lépe sledovat vztah užívání léků a stavu daného pacienta.

Pustili jsme se tedy do práce. Rozhodli jsme se jít vlastně dvěma směry najednou. První směr znamenal ověřit si, zda by měl někdo vůbec o daný produkt zájem, tedy, jestli je produkt obchodně zajímavý. Sestavili jsme rychle profil našeho potenciálního zákazníka. Vytvořili jsme landing page (ta trochu vypadá, jako bychom mířili o 5. generací zpátky) http://smartpills.web.qestapp.cz/ s jedním tlačítkem call to action, abychom mohli v Google Analytics správně měřit výsledky stránky. Na Facebooku jsme založili fan page a spustili jsme reklamu, díky které jsme chtěli náš produkt zpropagovat. Jejím motem bylo “Don’t risk your life, take your medicine daily”.

Facebook ad

Z našeho několikahodinového měření nebylo možné příliš přesně situaci posoudit. Za těch pár hodin jsme měli asi 20 návštěv. Co bylo zajímavé je fakt, že většina lidí kliknula na naše tlačítko call to action.

Druhá část naší práce byla technologická. Chtěli jsme ověřit, zda my sami dokážeme takovou chytrou krabičku vyrobit. Projekt měl komplexně fungovat tak, že vytvoříme mobilní aplikaci, ve které si uživatel nastaví čas kdy si má vzít své léky. Pokud uživatel s naší chytrou krabičkou pohne, zabudovaný akcelerometr to pozná a pošle zprávu, která doputuje prostřednictvím sítě Sigfox na náš server a v takovém případě s vlastně nic neděje. Pokud však uplyne tento nastavený čas a k pohybu nedojde, server odešle push notifikaci na uživatelův telefon. Další funkcí mělo být také to, abychom mohli realtime sledovat, kdy byla krabička použita. Tento mód měl sloužit například pro blízké osoby nebo pro kontrolu lékařem, jak jsem psal výše.

IoT akcelerometr

Nechci zde dlouze popisovat, co všechno se nám podařilo v rámci technické části. Pro mě bylo nicméně obrovským plusem to, že jsme dali k sobě technologie, které obvykle nepoužíváme. A ukázalo nám to, jak se některé věci, které vypadají na první pohled složité, dají řešit celkem jednoduše. A tak se nám nakonec za pomoci našeho zkušeného kolegy Zdeňka, který má dlouholeté zkušenosti s HW, podařilo naprogramovat akcelerometr v “céčku”. Na serveru jsme použili NodeJS, Express, RxJS. Mobilní aplikaci jsme napsali v React Native pro iOS i Android a naši administrační apku pak v Angularu 2. Použili jsme toho docela hodně, ale o tom přeci hackathon je, vyzkoušet si co nejvíce věcí.

Smartpills app

Ve výsledku mě opravdu velmi překvapilo, kolik jsme toho stihli za tak málo času i přes to, že jsme si neodpustili občasný zápas v NHL na našem Xboxu. A i přesto, že jedna třetina týmu (byli jsme 3) zaspala takovým způsobem, že byla schopná přijít až v 13:30. Na prezentaci jsme tak mohli docela hrdě ukázat, jak se každý pohyb akcelerometru okamžitě projeví v našem webovém adminu, mohli jsme ukázat jak iOS tak i Android aplikaci, kterými dokážeme posílat push notifikace a také jsme mohli demonstrovat naši obchodní strategii a jak ji dokážeme měřit a předvést první výsledky.

Good job, us!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade