Q-TON 1.0 — Povedená HACKATHON jednička

Qest
Qest
Jul 7, 2017 · 5 min read

Poslední červnový týden jsme v QESTu uspořádali první hackathon. Nechali jsme se trochu inspirovat přednáškovými akcemi Q-TALKS, a tak jsme HACKATHON nazvali Q-TON 1.0. Než se dostanu k průběhu a výsledným produktům, chci trochu objasnit, proč vůbec se hackathon konal.

Těch důvodů je hned několik. Chceme být jako firma vidět. Jsme mladá společnost, ale věříme, že dost progresivní. Akce jako hackathony jsou pro nás možností se ukázat. Dalším důvodem je upevnění týmu a vztahů uvnitř, ale i kolem firmy. Na vztazích si zakládáme a je pro nás důležité, že spolu dokážeme strávit celý týden v práci a pak ještě i celý víkend a stále vytvářet hodnoty. Dalším důležitým důvodem je otestování si a vyzkoušení nových technologií. Vůbec jsme se chtěli přesvědčit, jestli jsme akce schopní — respektive schopní uspořádat hackathon.

iBeacon prezentace

Ještě chvíli k technologiím:

Celkově jsme měli na přípravu hackathonu málo času a o to víc nás tížilo téma. Nakonec jsme zvolili IoT, a i to mělo své opodstatnění. IoT je jedním z termínů, který se často užívá, hodně se o něm diskutuje, ale nikdo vlastně neví, co ve skutečnosti IoT znamená. Navíc víme, ať už z mnoha studií, nebo díky spolupráce UP21 a USMAC, že IoT je oblast velmi přitažlivá pro investory ze Silicon Valley. Zajímalo nás proč. A v neposlední řadě je důvodem to, že je trh plný sdílené ekonomiky a my chtěli jít jiným směrem.

Pro Q-TON se nám podařilo získat silné partnery. Konkrétně společnost SimpleCell — provozovatele sítě Sigfox v Čechách a na Slovensku; BigClown, firmu, která vymýšlí a vyrábí IoT stavebnice, EIM Control — startup, který IoT v rámci svých produktů používá; a samozřejmě UP21.

Program jsme postavili jednoduše. V pátek se konaly čtyři přednášky, pitche nápadů, rozdělení do týmů a pak se začalo tvořit. K práci byl návštěvníkům k dispozici full-servis — jídlo a pití, prostory karlínských kanceláří s terasou, grilem a inspirujícím výhledem.

Celkově vznikly čtyři týmy. Dva z nich si zvolily pro své projekty technologii iBeacon, která sice není to pravé IoT, ale ve spojení s mobilními telefony se na ni takto dá nahlížet. Zbylé dva týmy používaly hardware BigClown na síti Sigfox. Úkolem bylo vytvořit funkční prototypy do 54 hodin, a to se nakonec povedlo.

Tým — SmartPills

Ideou projektu bylo využití IoT v oblasti zdravotnictví a péče o seniory. Je to ostatně jedna z nejzajímavějších oblastí, které se v nejbližších letech budou řešit s ohledem na stárnutí vyspělých národů a stále vyšší požadavky na zdravotní péči. Projektem byla krabička na léky pro seniory obsahující akcelerometr, který v případě pohybu krabičky posílá informaci do cloudu. Cloud pak vyhodnocuje tuto informaci a následně notifikuje pověřené osoby. Notifikace jsou pak odesílány i v případě, že k použití krabičky nedojde. Tento tým nezůstal pouze u IoT a technologií, ale pokusil se myšlenku ověřit i kampaněmi. Jednoznačně v tomto směru došel nejdále.

Web: www.smartpills.web.qestapp.cz

Tým — BabySavior

Tým číslo 2 se naopak zaměřil silně na technické řešení. Ideou projektu BabySavior je sledovat fyzikální veličiny v autě a vyhodnocovat v cloudu, jestli ve vozidle nezůstala živá bytost — např. dítě, zvíře. Základem je hardware, který kromě akcelerometru obsahuje senzor pro měření CO2 a teploty. Kluci nám ukázali, jak rychle se mění podmínky v autě na slunci. Na základě dat, které senzor posílá do cloudu tedy server vyhodnocuje nejen to, jestli v autě někdo není, a následně pak posílá výstražné upozornění. Tento projekt měl asi nejvíce technicky propracované řešení.

Tým — Waitee

Smyslem projektu třetího týmu bylo využití technologie iBeacon pro zlepšení podmínek čekání v řadě na poště nebo v bance. Waitee vytvořili mobilní aplikace a cloudové řešení. Aplikace umožnila po příchodu na pobočku pošty přihlášení do fronty a díky ní pak uživatel věděl, kdy přijde na řadu. Tento systém eliminuje sledování čísel během čekání, protože vás aplikace vyzve sama. V dalším rozvoji projektu by se dalo uvažovat o heatmapě obsazenosti poboček, nebo dalších zajímavých funkcích. Systém by měl být platformou, kterou lze užít v libovolné instituci.

Tým — ResQue

Poslední tým také využil technologii iBeacon. Smyslem projektu je osadit veřejné složky, hlavně sanitky rychlé pomoci, či policejní vozy, aplikacemi, které dokáží přečíst data o osobě v ohrožení života dopředu, ale i na místě. Hlavní myšlenkou je propojit množství cloudových systémů za účelem snížení času nutného pro záchranu lidského života a ve výsledku tak zvýšení šance na jeho záchranu. Výsledkem tvoření je prototyp, který pomocí iBeacon a cloudu dokáže přesně identifikovat osobu v ohrožení a případně načíst další informace, které záchranářům pomohou.

Upřímně — nečekal jsem, že se povede implementovat všechny 4 prototypy, a to i proto, že první noc hackathonu byla zábavně náročná (nebo náročně zábavná? — už si nevzpomínám). Jednoznačně však považuji hackathon za úspěšný. V krátkém časovém úseku jsme dali dohromady téma, podporu, týmy a vygenerovali jsme 4 skvělé a zajímavé projekty.

S těmito zkušenostmi a posíleni pozitivním průběhem „jedničky“ se pouštíme do organizace Q-TON 2.0 a opět se zaměříme na IoT. Tentokrát chceme postavit týmů deset, uspořádat více přednášek, které od hackathonu oddělíme a poběží paralelně. Přidáme i mentory, kteří budou k dispozici 54 hodin, a to z více oblastí — hardware, produkt, UX, marketing, obchod. A určitě zopakujeme i skvělé pohoštění jako u první verze Q-TONu.

Na přelomu září a října: NAZDAR!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store