Q-TON 3.0

Qest
Qest
Nov 1, 2018 · 5 min read

Máme za sebou třetí pokračování hackathonu Q-TON. Jaké to bylo a co se tam dělo?

Q-TON

Vraťme se nejdřív na začátek. Už od vzniku firmy se v Qestu chtělo lidem tvořit, vymýšlet a posouvat se dál. V této souvislosti se hackathon jen nabízel. A tak se parta lidí sebrala a odjela na teambuilding na Šumavu, kde jsme si poprvé zkusili hackathon. V takové velmi jednoduché interní formě. Kde vlastně ani moc nešlo o výsledek. Důležité bylo, že nás to bavilo a utvrdilo v tom, že to chceme zkusit znovu. O nějakou dobu později vznikl Q-TON 1.0. Hackathon, na kterém už nebyli jen Qesťáci, ale také naši přátelé. Q-TON 2.0 už byl zase o level dál. Měli jsme podporu partnerů, téma, výzvy, přednášky a spoustu dalšího. Pro trojku jsme si přáli zase o něco víc, a tak jsme spojili síly se společností eMan.

Spojení eMan a Qest zřejmě funguje

Proč smart?

Máme slabost pro IoT a automatizaci. Zároveň chceme, aby to dávalo smysl. Věříme, že i přes víkend se dá vymyslet něco, co může pomoci spoustě lidem usnadnit život. Proto je naším cílem podpořit a posouvat projekty vytvořené na hackathonu dál.


„Trojka“

Třetí ročník našeho hackathonu se tedy zaměřoval na chytrá řešení jako taková. Měli jsme tu možnost využít prostory nově otevřeného PrusaLabu včetně všech jeho vymožeností. 3D tiskárny, řezací a značící laser, dílna a elektrodílna.

O co jsme se mimo jiné také snažili, bylo ušetření co největšího množství času na samotný hacking. Zároveň jsme ale nechtěli soutěžící ochudit o chytré povídání našich mentorů a tak jsme do programu zařadili Q-TALK. Tato povídací akce předcházela hackathonu o týden a dozvěděli jsme se jak mohou partneři soutěžícím pomoci, jaký hardware budou mít k dispozici a jak by měli postupovat při tvorbě projektu a případného business plánu pro úspěšnou prezentaci.

Mentor František Vašek z innogy

Jako další časovou úsporu jsme brali možnost sestavit si týmy a vybrat výzvy ještě před začátkem akce. V rámci Q-TONu už jsme tedy nechali prostor primárně na představení mentorů a jejich formě pomoci. Pak už se jen doladily týmy a šlo se na věc.

Zbytek pátečního večera ovládl šum a diskuse o tom, co a jak se bude řešit. Mentoři měli plné ruce práce.

Občerstvení = odpočinek a networking

Co se vlastně tvořilo?

Do samotného finále nakonec došlo 6 týmů.

prometheon — projekt „moje elektrika“ slouží k úspoře energie a energetické soběstačnosti.

Neveem — řešení edukace dětí, občanů, firem i municipalit „co je to Smart City a jak to nejlépe řešit“, a to názornou, poučnou a zábavnou formou. Tento tým vytvořil prototyp chytrého města a informační portál.

X- force — projekt „Road.io“ řeší klasifikaci kvality cest mobilní aplikací. Pomoci má s plánováním tras a prodloužení životnosti automobilů.

Obchodníci s Maté — projekt „Caring ones“ na podporu lidí bez domova. Finanční podpora pomocí aplikace, díky které je možné sledovat, co si obdarovaný za peníze pořídí a jaký je jeho stav konta.

endless.fun — platforma pro tvorbu interaktivních příběhů.

SmartBee — medomat sloužící k prodeji přebytků z vlastní zahrádky a podpory lokálních výrobců prostřednictvím využití nových technologií

Smart Bee a jejich medomat

Týmy předvedly v rámci svých prezentací nejen skvělou práci, kterou odvedly během víkendu, ale také svůj prezentační um a schopnost vypíchnout to důležité, aby zaujaly porotu.

Prezentace týmu prometheon

Pro případ toho, že by v rámci krátkých prezentací nebylo obsaženo vše, co by mohlo porotu zajímat, jsme zařadili ještě EXPO, tedy prostor pro prezentaci výsledků trochu neformální formou.

EXPO na Q-TONu 3.0 a projekt Neveem

Hlasování

Rozhodování poroty, složené z řad organizátorů a porotců, bylo postavené na systému D21. Každý porotce měl možnost dát 2 kladné a 1 záporný hlas některému z týmů. Zároveň se zohledňovaly 3 kritéria a to inovativnost, technologické řešení a business potenciál.

Absolutní vítěz si odnesl výhru 50.000,- a další ceny od partnerů. Například licenci na produkt IntelliJ IDEA od společnosti JetBrains.

Výsledky

Technologické řešení:

  1. endless.fun
  2. Obchodníci s Maté
  3. Neveem

Inovativnost:

  1. endless.fun
  2. Obchodníci s Maté
  3. X-force

Business potenciál:

1.-2. endless.fun

1.-2. Obchodníci s Maté

3. prometheon

Absolutní vítěz

  1. endless.fun

2. Obchodníci s Maté

3.-4. prometheon

3.-4. Smart Bee

And the winner is…endless.fun!

Shrnutí

V rámci celého víkendu se naplno pracovalo a finální prezentace a následné EXPO byly toho odrazem. Bylo velmi zajímavé a inspirativní pozorovat, co vše je možné za víkend vymyslet a vytvořit.

Všichni účastníci mají náš obdiv a velké díky za to, že do toho šli. Zároveň je třeba poděkovat partnerům za jejich podporu, bez které by to také nešlo. Generálním partnerem akce byla společnost innogy, která poskytla nejen skvělé mentory, ale také velmi zajímavé výzvy. Hlavním partnerem akce byla společnost Vodafone, která nás vybavila jejich development kity SARA N211, PrusaLab nám dal možnost využít jejich prostory, UP21 podpořil týmy v promyšlení jejich plánu a prezentací, ESA BIC Prague dala možnost pochopit a poznat, co vše je možné získat z vesmírných dat. Catering Zdravě jako partner akce zajistil kvalitní a zdravé občerstvení, SafeDX a Foxconn pomohli s infrastrukturou a JetBrains poskytly ceny pro vítěze.

Shodou okolností jsme v neděli při vyhlášení měli oslavit 5. let naší firmy. Necháváme si to ale na náš teambuilding, který je za rohem a kde chceme vše oslavit s těmi nejbližšími. A to je pro nás náš tým. Nicméně je vidět, že jsme si našli, minimálně na organizaci takových akcí jako je hackathon, skvělé parťáky, kteří vědí, co máme rádi. Díky eMani 😊

Narozeninový dáreček od eManů
Qest

Written by

Qest

We’re a digital agency specialising in building and designing the best mobile and web apps — based in Prague.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade