Dia 1

Els nostres companys treballant

Estem preparant el taulell per poder començar a preparar-nos per a la First Lego League (FLL).

Parlem amb un dels nostres companys per saber en què està més interessat i què li agrada més; Es diu Bruno i és el seu primer any que participarà a la FLL. Diu que li agrada més construir perquè els anys passats, ell feia el disseny del robot i els altres companys programaven. Diu que aquest any podem quedar en molt bona posició.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.