Waar je nooit behoefte aan had

Waar je nooit behoefte aan had
 komt plotseling op je pad.

Het lijkt zo mooi
 en handig.

Maar wees eerlijk,
 was er een probleem dat opgelost moest worden,
 was er een behoefte waarin voorzien moest worden?

Zeg NEE!


Originally published at Marco Raaphorst.

Like what you read? Give Marco Raaphorst a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.