Links zie je steeds de rasterafbeelding en rechts de vector

Vectoren zijn iets waar je op school ongetwijfeld wel al van gehoord hebt. Je hoeft niet bang te zijn, hier zal het niet over wiskunde van de middelbare school gaan. Eigenlijk zijn vectorafbeeldingen net zoals andere digitale afbeeldingen maar in tegenstelling met raster of bitmap afbeeldigen die met pixels werken…

Rafael Fernandez

I’m a web developer and do graphic and vector design as a hobby.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store