Day 1

Mas nagiging makabuluhan ang mga bagay dahil sa pagkakalayo:

Ang mahika ng muling pagkikita,

Ang hindi nagtatapos na mga yapos,

Ang sarap ng naninibagong yakap,

At ang bawat halik ng ilang panahong pananabik.

Like what you read? Give Ramon Maraneta III a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.