Sinasalakay na naman ako ng batalyong mga alaala

Pabalik sa kung saan una tayong nakita

Kung saan unang ibinilanggo ka ng aking mga mata

At mula noo’y hindi na pinakawalan pa.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.