“Η Μακεδονία Είναι Ελληνική”

Alexandros Raskolnick
Jan 19 · 3 min read
Lure Of Girl By Philippe Shangti, 2016
Από τη σελίδα του Raskolnick στο Μουτσουνοτέφτερο

Alexandros Raskolnick

Written by

All Work And No Play, Makes Raskolnick a Dull Boy.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade