රස්තියාදුකාරයා
රස්තියාදුකාරයා

රස්තියාදුකාරයා

ජීවිතේ අහුමුළු අතර රස්තියාදු ගහන එකෙක් ජාතිය: මනුෂ්‍ය | ධර්මය: සොබාධර්මය | රට: පෘථිවිය