Med progressiv menar jag inte “liberalteologisk”, jag menar en tro som tål brottning och frågor, en tro som saknar ängsligheten hos den mer konservativa varianten men som samtidigt utmanar vårt liv här och nu till omvändelse till att genomskåda de berättelser som dagligen presenterar sig för oss. Den kallar oss på ett sätt som liberala varianter av tron inte alltid gjort samtidigt som det finns ett bejakande av mysteriet.
Står valet verkligen mellan “konservativ kristen” eller “liberal kristen”?
elsander.nu
12

Att liberala varianter av tron inte alltid “kallat oss”. Varit mindre uppfordrande? På så sätt att? Betyder liberala varianter här liberalteologi, i ordets mer egentliga form, eller något annat?

Försöker orientera mig.

Like what you read? Give Rebella undrar a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.