Bra fråga, har för dålig koll för att säga något säkert.
Pär Parbring
11

Nuvarande då. Welby. Kan han sorteras in i nåt fack?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.