Z pamiętnika troglodyty

Występują:

  • Ojciec
  • Syn
  • protokolanci korpusu didologicznego

-Och, ojcze… przyjdzie kiedyś taki dzień, że twój umysł jak skorc z oliwą w lampie naftowej zagaśnie.

-Ale lamp naftowych nie używa się ich w Polsce od 117 lat.

-To już zagasła.

(aplauz)

Like what you read? Give Adam Pachołek a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.